gtag('config', 'AW-793030468');

Návod k pokládce pro podlahy Egger Laminát se zámkovým systémem JUST clic!

1. Povinné kontrolní zkoušky a náležitá péče
Podlahy EGGER Laminát se vyrábějí vysoce přesnými pracovními operacemi v nejmodernějších výrobních provozech. Jak polotovary,
tak finální produkty se podrobují přísným a pravidelným zkouškám. Přes kontroly kvality však nelze zcela vyloučit poškození
jednotlivých lamel, například při přepravě. V souladu s tím by měla před položením všech prvků a během prací být provedena
vizuální kontrola. Poškozené nebo jinak nevhodné prvky (výrobky) nelze použít a měly by být vráceny prodejci a vyměněny.

2. Podklady

2.1
Všechny podklady musí být připraveny k pokládání v souladu s platnými procesy přípravy podkladů a uznávanými oborovými
tolerančními hodnotami. Před pokládáním laminátových podlah vyrobených společností EGGER zohledněte následující body.
V případě nedodržování předpisů zanikají veškeré nároky na záruku a odpovědnost za vady.


Kontrola hladiny vlhkosti podkladu:
Kontrola se provádí pomocí přístroje CM, přičemž se nesmí překročit následující hodnoty:
- U cementových potěrů ≤ 2 CM % – pro vytápěné potěry ≤ 1,8 CM %
- U potěrů / litých potěrů se síranem vápenatým ≤ 0,5 CM % – pro vytápěné potěry ≤ 0,3 CM %
- Tyto hodnoty se vztahují na potěry bez aditiv. Při použití aditiv a v případě rychle schnoucích potěrů je třeba dodržovat měření
  a mezní hodnoty zadané příslušným výrobcem.
- Kontrolní vzorek musí být odebrán ze spodní třetiny potěru. Během tohoto postupu je nutné změřit a zdokumentovat tloušťku
potěru.


Kontrola rovinnosti podkladu:
Kontrola rovinnosti se řídí běžnými normami a provádí se položením měřicí / rovnací latě na vrcholové body plochy a stanovením
rozměru na nejhlubším místě vzhledem k dosedacím plochám (vzdálenosti měřicích bodů).
Přípustný je max. 2 mm výškový rozdíl na 1m. Větší odchylky je třeba vyrovnat vhodnými opatřeními (např. samonivelační stěrkou).


Kontrola nosnosti podkladu:
Podklad musí představovat ucelenou samonosnou vrstvu.
Kontrola čistoty podkladu:
Podklad musí být čistě vysátý.
Kontrola klimatických podmínek:

Před, během a po pokládání by měly být splněny následující podmínky:
- teplota vzduchu minimálně 18° C
- teplota povrchu podlahy minimálně 15° C
- relativní vlhkost vzduchu mezi 40 % a 70 %


2.2
K pokládání plovoucích laminátových podlah od společnosti EGGER jsou vhodné všechny podklady, které lze považovat vzhledem


k výše uvedenému za připravené k pokládání. Patří sem zejména:
- všechny typy potěrů, včetně potěrů vytápěných teplou vodou
- dřevotřískové konstrukce
- dřevovláknité desky
- stávající podlahové krytiny, jako je PVC, linoleum, desky z přírodního kamene a keramická dlažba

Podklady

Nevhodné podklady:
- Podlahy EGGER Laminát nelze nikdy pokládat na textilní podlahové krytiny (např. kobercový materiál) nebo podklady bez
  potřebné přípravy k pokládání. V případě nedodržování předpisů zanikají veškeré nároky na záruku a odpovědnost za vady.

Za částečně vhodné podklady se považují:
- elektrická podlahová vytápění (s řízením povrchové teploty)


Systémy elektrického podlahového vytápění jsou klasifikovány jako částečně vhodné podklady, pokud konkrétní modelová řada
fóliového elektrického podlahového vytápění dokáže zajistit teploty povrchu, které nepřekračují 28° C. Společnost EGGER schvaluje
použití elektrického podlahového vytápění, pokud lze systém řídit digitálně a pokud teplota povrchu nikdy nepřekročí 28° C a
zároveň jsou dodrženy požadavky na kvalitu podkladu. Kromě toho výrobce vytápění musí schválit používání tohoto systému spolu
s laminátovými podlahami.


Potěry
Při pokládádce laminátových podlah plovoucím způsobem dlah na potěry je nutné počítat s případnou vzlínající vlhkostí z podkladu
na povrch. Z výše uvedeného důvodu musí být na všechny typy potěrů (s výjimkou litého asfaltu) před aplikací systémové izolační
vrstvy (viz bod: Pozor! Podkladové materiály) celoplošně a vanovitě položena fólie na ochranu proti vlhkosti s hodnotou SD > 75 m
jako parotěsná zábrana. Při správném a odborném položení se pásy fólie na ochranu proti vlhkosti musí v oblasti styku překrývat
5-20 cm, v závislosti na provedení.


Potěry s teplovodním podlahovým vytápěním
Při stavbě podlahového vytápění musí všichni účastníci (stavitel, architekt, specialista na systémy vytápění, technik stavby
vytápění, technik pokládání podlahy a výrobce podlahy) zajistit koordinovanou spolupráci. Všechny plošně vyhřívané podlahy
předpokládají pro zajištění bezporuchové a optimální trvalé funkce vhodné plánování a koordinaci ohledně topného systému
a potěru. Obvyklé kontroly položení podkladu musí zahrnovat kontrolu funkčnosti podlahového vytápění / systému chlazení
(funkčního vytápění / chlazení). Kontrola řádné ohřívací a ochlazovací fáze vyhřívaného potěru v jakémkoli ročním období se musí
prokázat a zdokumentovat podle protokolu.


Při zahřívání vrstvy rozložení zatížení a rozvodu tepla se rozlišuje mezi funkčním a vysoušecím vyhříváním.
- Funkční vyhřívání je zkouška kontroly provedená technikem a dokládá, že byl vybudován řádný systém. Používá se pro ověření
  funkčnosti struktur podlahového vytápění.
- Vysoušecí vyhřívání slouží k odstranění zbytkové vlhkosti v potěru, dokud nebude dosaženo vhodných podmínek k pokládce.


Pozor: Funkční vytápění nezaručuje, že potěr dosáhl požadované úrovně zbytkové vlhkosti vhodnému k pokládce. Proto se většinou
vyžaduje vysoušení podkladu (Vysoušecí proces).


Pozor! Teplota povrchu konstrukce vytápěné podlahy nesmí překročit 28° C (83° F). Podlahy EGGER Laminát se většinou pokládají
jako plovoucí. Je bezpodmínečně nezbytné, aby byla na minerální podklady pod izolační podkladový materiál celoplošně a vanovitě
položena fólie na ochranu proti vlhkosti s hodnotou SD ≥ 75 m jako parotěsná zábrana. Při plovoucí pokládce je nutné zohlednit
vodivost laminátových podlah a izolačního podkladového materiálu. Součet hodnot tepelné vodivosti všech součástí musí být
≤ 0,15 m²K/W podle požadavků EN. Při používání izolačních vrstev, které nejsou součástí řady příslušenství společnosti EGGER,
zanikají z důvodu plovoucí pokládky na vyhřívaných potěrech veškeré záruční nároky s ohledem na účinný, maximálně přípustný
odpor přenosu tepla celé konstrukce.


Přírodní kámen a keramická dlažba
Je nutné počítat s případnou vzlínající zbytkovou vlhkostí a podle toho musí být pod systémovou izolační vrstvu (viz bod: Pozor!
Podkladové materiály) celoplošně a vanovitě položena fólie na ochranu proti vlhkosti s hodnotou SD > 75 m jako parotěsná zábrana.


Dřevotřískové a dřevovláknité desky
Doporučujeme položit speciální podkladový materiál (viz bod: Pozor! Podkladové materiály). Fólie na ochranu proti vlhkosti
(parotěsná zábrana) není žádoucí.

Instalace podkladů / Před pokládkou

Dřevěné podklady
Případné uvolněné desky se musí řádně připevnit šrouby. Ke zlepšení izolace kročejového hluku použijte speciální podkladový
materiál (viz bod: Pozor! Podkladové materiály). Fólie na ochranu proti vlhkosti (parotěsná zábrana) není žádoucí. Podlahové lamely
se musí pokládat napříč přes stávající podlahové desky.

Pružné podlahové krytiny (PVC, linoleum, vinyl)
U těchto krytin se nemusí používat fólie k ochraně proti vlhkosti, protože pružná podlahová krytina přebírá funkci fólie na ochranu
proti vlhkosti. Ke zlepšení izolace kročejového hluku použijte speciální podkladový materiál (viz bod: Pozor! Podkladové materiály).

Mokré / vlhké místnosti
Pozor! Laminátové podlahy od společnosti EGGER nejsou vhodné pro pokládání v mokrých a vlhkých místnostech, jako jsou
koupelny, sauny nebo podobné místnosti. V případě nedodržování předpisů zanikají veškeré nároky na záruku a odpovědnost za
vady.


Pozor! Podkladové materiály
- Na minerálních podkladech však musí být nejprve instalována fólie na ochranu proti vlhkosti s hodnotou SD ≥ 75 m, a to
  po celé ploše s prodloužením na stěny. Výjimkou je používání EGGER Silenzio Duo (izolačního podkladového materiálu 2v1
  s integrovanou ochranou proti vlhkosti) nebo srovnatelné podkladové desky 2v1. V těchto případech není zvláštní fólie na
  ochranu proti vlhkosti nutná.


- Systémové podložky EGGER Silenzio je nutné použít pod podlahy EGGER Laminát. Alternativní podkladové desky jsou
  k dostání na stránkách www.egger.com. Výjimkou jsou podlahy EGGER Laminát s integrovanou podložkou Silenzio na
  spodní straně. Dodatečný izolační podkladový materiál není v tomto případě přípustný.


3. Před pokládáním
Klimatizování podlahových desek
Před začátkem pokládání se balení laminátových podlah musí skladovat v místnosti, ve které se mají pokládat, nebo v místnosti
s podobným klimatem.

Klimatizování se provádí za následujících podmínek:
-  v zabaleném stavu
-  po dobu minimálně 48 hodin
-  položené naplocho s minimální vzdáleností od všech stěn 50 cm
- při teplotě vzduchu v místnosti minimálně 18° C
- při teplotě povrchu podlahy minimálně 15° C
- při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 70 %

Směr pokládání
Laminátové podlahy jako takové působí nejlépe, když jsou podlahové lamely položeny souběžně s dopadajícím světlem. Závazné
pokyny týkající se směru pokládání platí však pouze tehdy, když je podkladem prkenná podlaha nebo parketová podlaha.
V takových případech musí být položena příčně k deskám nebo směru průběhu dřevěné podlahy.

Plánování první řady
Nejprve by se měl změřit prostor, ve kterém se bude podlaha pokládat, aby se zjistilo, zda se první řada panelů nebude muset zúžit.
To je nutné vždy tehdy, když je poslední pokládaná řada výpočetně užší než 5 cm.

Plánování okrajových spár
Stejně jako všechny organické materiály se laminátové podlahy vlivem měnících se klimatických podmínek v místnosti určitým
způsobem pohybují (smršťování / roztahování). Pomocí dostatečně dimenzovaných okrajových spojů od všech pevných stavebních
těles není pohyb položených laminátových podlah omezován. Je nutné dodržovat okrajové spáry v šířce od 8 mm do 10 mm od
pevných stavebních těles, jako jsou stěny, dveřní zárubně, potrubní průchodky, pilíře, schody atd.

Před pokládkou / Pokládka

Plánování dilatačních profilů
Na základě přirozené dilatace těchto laminátových podlah je nutné při velikosti ploch v následujících úsecích zabudovat dilatační
profily:
- dveřní přechody
- průchody
- nepravidelné půdorysy
- délka a / nebo šířka místností větší než 10 m

4. Pokládání
- U první řady podlahových panelů zkontrolujte případná poškození / chyby. Ujistěte se, co je u prvku pero a drážka (obr. 1).
- Začněte položením první řady desek v levém rohu místnosti tak, aby strana panelu s perem směřovala ke stěně (obrázek 2).
- Spojujte panely k sobě tak, že nově pokládaný panel vložíte šikmo shora do spojovacího mechanismu již položeného panelu
  a stlačíte ho dolů, až dolehne naplocho na podklad (obrázek 3). Na posledním panelu první řady vyznačte požadovanou délku
  a uřízněte jej. U první řady dbejte na přesné vyrovnání delší strany, aby mohly být následovně bez spár spojeny následující
  řady. K tomu účelu se doporučuje vložit mezi stěnu a podlahové prvky první řady jeden podlahový prvek jako zarážku / pravítko,
  respektive v oblasti koncových spojů. Po položení prvních 2-3 řad tyto polohovací prvky odstraňte a dosud položenou plochu
  laminátových podlah řádně vyrovnejte ke všem stěnám za dodržování odstupu od stěny (použití zarážky). (Obrázek 3 až 10)
- 2. řadu začněte zbývajícím panelem 1. řady, je-li tento panel dlouhý minimálně 200 mm. V dalších řadách můžete při dodržování
  minimálního přesazení krátkých spojů začít novou řadu zbývajícím panelem.
  Pozor! Zohledněte minimální přesazení krátkých spojů 200 mm (8”). U výrobků se zkosením a / nebo se speciálním dekorem
  (např. dlaždičkovým dekorem) se musí dávat pozor na rovnoměrné přesazení podle zkosení a / nebo vzoru.
- Pero položte na vystupující spodní část drážky prvního panelu první řady (obrázek 5). Spojte všechny další panely pro tuto řadu
  na úzkých stranách podle výše uvedeného popisu, až je položena celá řada. Pak by měly být navzájem vyrovnány a spojeny
  všechny krátké strany lamel této řady (obrázek 6).
- Mírně nadzvedněte první lamelu nebo část řady a spojte jej delší hranou s první řadou. Pokračujte, až je spojena celá řada s dříve
  položenou řadou (obrázek 7). Dbejte, aby se lamely na úzkých stranách neposunuly.
- Nyní můžete pokládat jednu lamelu za druhou, řadu za řadou.
 

K přípravě poslední řady pro pokládku položte pokládanou lamelu přesně na předposlední řadu. Zbytkem lamely (šířka lamely)
můžete ve zvolené vzdálenosti přenést obrys stěny na lamelu.

Untitled-1

Pokládka

Odstranění / demontáž prvků
Abyste mohli bez poškození demontovat již položené prvky, musíte nejprve odemknout celou řadu na delší straně zvednutím do
požadovaného úhlu a poté zvednutím do požadovaného úhlu oddělit spojení na krátkých spojích. Postupujte velmi opatrně, aby
nedošlo k poškození pera a drážky.

Untitled-2

V komerčních prostorech je nutno počítat s nadprůměrným zatížením vlhkostí. Z tohoto důvodu je na těchto plochách předepsáno
dodatečné utěsnění systémovým lepidlem PVAC (D3). Systémové těsnící lepidlo naneste na horní stranu pera na krátké a dlouhé
hraně. Po sestavení prvků by lepidlo po celé délce spoje na úzké a delší straně mělo unikat směrem nahoru. Přebytečné lepidlo
může být okamžitě nebo po krátkém schnutí bezproblémově odstraněno z povrchu.

Pozor! Ujistěte se, zda v podlahových spojích pod systémovým lepidlem nejsou spáry.

Vestavěné kuchyně / skříně
Vestavěnou kuchyň a vestavěné skříně se doporučuje namontovat před pokládáním a laminátovou podlahu položit pouze za
soklovou lištu.


Potrubní průchodky
Untitled-3

Pokládka

Untitled-4

Podlahové profily
Po ukončení správné instalace laminátových podlah podle popisu výše se namontují přechodové profily a krycí lišty. Potřebný
návod pro jednoduchou montáž je součástí veškerého příslušenství.

Pozor! U většiny typů přechodových profilů musí být před položením laminátové podlahy namontován základní profil (spodní profil)
k zachycení krycího profilu.

5. Čištění a údržba
- Vstupní části by měly být vybaveny přiměřeně velkou čistící zónou.
- Při komerčním použití, kdy plocha laminátových podlah hraničí přímo s venkovní oblastí, je třeba použít zapuštěnou čistící zónu
  do konstrukce podlahy a bude mít odpovídající rozměry.
- Pod nohy židlí, stolů a dalších kusů nábytku namontujte podložky z plsti. Pravidelně je čistěte, kontrolujte jejich funkčnost
  a v případě potřeby vyměňte.
- Při stěhování těžký nábytek zvedněte, nešoupejte jím.
- Při použití kolečkových židlí a dalšího nábytku s kolečky se smí použít pouze měkká kolečka (typu W). Kolečkové židle a nábytek
  s kolečky pravidelně čistěte, kontrolujte jejich funkčnost a v případě potřeby vyměňte.
- Vlhkost / mokro na laminátových podlahách ihned utřete.
- Podlahu nečistěte parním čističem, s výjimkou řady podlah Laminát Aqua+.
- Laminátovou podlahu čistěte pouze navlhčeným hadrem nebo mopem.
- Na laminátovou podlahu nikdy nepoužívejte škrabky nebo brusné prostředky.
- Nepoužívejte čisticí přípravky vytvářející zbytkovou vrstvu. Doporučujeme náš systémový čisticí prostředek Clean-it společnosti
  EGGER.
- Voskování a / nebo leštění není nutné ani přípustné.
- Dodatečné uzavírání povrchu podlah EGGER Laminát není nutné ani přípustné.
- Při vysávání použijte hubici na tvrdé podlahy (příslušenství k broušení).

Ať už je vaše podlaha jakkoli odolná, může se lamela poškodit. Pokud je poškození drobné, lze problém odstranit systémovou
opravnou hmotou Decor Mix & Fill od společnosti EGGER. U větších poškození může celý panel vyměnit odborník. Samostatný návod
je k dostání na požádání.

V případě návodu ke speciálnímu pokládání, jako např. na schodech, nebo v případě dalších odborných dotazů se na nás obraťte.